افتخارات

زهرا داوری، دانشجوی رشته تربیت بدنی دانشگاه بجنورد
 
عضویت تیم ملی از 1394 الی 1397 
شرکت در مسابقات قهرمانی آسیا 1395 در رشته سرطناب و بولدر  
قهرمان کشوری رشته بولدر در مسابقات پلور 
قهرمان کشوری رشته اورآل در مسابقات کرمان 
نایب قهرمان کشوری رشته سرطناب در مسابقات کرمان 
نایب قهرمان سرطناب در مسابقات سمنان
نایب قهرمان رشته بولدر در مسابقات کرمان 1397 
نایب قهرمان رشته سرطناب در مسابقات قهرمانی دانشجویی کرمان سال 1397 
صعود مستقل بانوان دیواره قزل طاق مسیرسایه 1396 
برگزارکننده کلاس های آموزشی بانوان سالن سپهر بجنورد